Home » Všeobecne » MBA studium

MBA studium

MBA (Master of Business Administration) je vysokoškolský postgraduální studijní program zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. K MBA studiu jsou přijímáni pouze uchazeči s vysokoškolským vzděláním a s dostatečnou, zejména manažerskou praxí.

Studium MBA programů je zpravidla jeden a půl až tříleté, nejčastěji však dvouleté.
Vyučovacím jazykem MBA programů ve světě je v drtivé většině angličtina.
Průměrné roční školné se ve vyspělých západních zemích pohybuje zhruba kolem 10.000,- až 20.000,- EUR, na nejprestižnějších školách však nezřídka přesahuje 50.000,- EUR.

MBA programy poskytují jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí apod.
Vyučované předměty (kurzy) závisí na tom, zda je program MBA orientován spíše obecně, anebo jestli je zaměřen na určitou manažerskou disciplínu. Mezi předměty, které se zpravidla v každém programu v té či oné podobě vyučují patří následující:

 • Organizace a management
 • Projektové řízení
 • Strategické řízení
 • Marketingové řízení
 • Finanční management
 • Účetnictví a bilanční analýzy
 • Controlling
 • Řízení lidských zdrojů
 • Hospodářské právo
 • Informační systémy
 • Statisticko-matematické metody
 • Metody zkoumání
 • Komunikační trénink

Studium je zpravidla ukončeno obhajobou projektu popř. master’s thesis. Úspěšní absolventi tohoto programu získávají akademický titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom.

MBA studium v ČR

V současné době je možné v Česku studovat MBA téměř na dvou desítkách jak soukromých vysokých školách, tak i na školách státních. Studium MBA na českých školách probíhá v drtivé většině případů formou zastoupení zahraniční univerzity v ČR. Studium MBA není ani na státních vysokých školách dotováno státem. Průměrná výše poplatků za MBA studium v ČR se pohybuje cca mezi 150 000 až 200 000 Kč za akademický rok. V ČR se výuka provádí nejčastěji v jazyce českém popř. v jeho kombinaci s angličtinou, méně často výhradně v angličtině. Nejběžnější formou studia MBA je v České republice kombinované studium při zaměstnání. Studium při zaměstnání je v průměru dvouleté. denní studium trvá zpravidla jeden až jeden a půl roku.

 


Leave a comment