LIGS University

LIGS University poskytuje profesní manažerské vzdělávací programy  Executive MBA blended learning formou a programy Interactive Online MBAMSc, DBA a PhD interactive online formou. Programy jsou poskytovány v češtině, slovenštiněa angličtině a španělštině či v kombinaci těchto jazyků. Programy jsou založené na moderních a efektivních principech a postupech, jež lze bezprostředně uplatnit v každodenním manažerském pracovním životě.

LIGS University působí na trhu od roku 2006, před zahájením své činnosti vyvíjela a připravovala manažerské programy po dobu dvou let.

Úspěšní absolventi získají po ukončení programů LIGS University americký univerzitní diplom.

LIGS University je držitelem několika akreditací a certifikací a spolupracuje s mnoha partnery.

Studenti Executive i Interactive Online programů mají možnost účastnit se doporučených webinářů (online semináře) pořádaných LIGS University.

Výhody programu Executive MBA:

 • přizpůsobení časově zaneprázdněným manažerům,
 • vysoce efektivní forma vzdělávání (blended learning),
 • zahájení programu Executive MBA zpravidla jednou – dva krát ročně,
 • získání nových zkušeností a kontaktů,
 • výuka, komunikace a zkoušky v českém jazyce,
 • možnost jazykového pobytu na Hawaii.

Výhody Interactive Online programů:

 • zahájení studia kdykoliv v průběhu roku,
 • individuální přizpůsobení délky a průběhu programu,
 • přístup ke studiu kdykoliv a odkudkoliv,
 • výuka prostřednictvím moderních komunikačních prostředků,
 • možnost volby specializace,
 • výuka a komunikace v češtině, slovenštině, angličtině či v kombinaci těchto jazyků,
 • možnost jazykového pobytu na Hawaii.

Pro více informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat:

LIGS University
telefon:  +420 273 039 062
zelená linka pro ČR: 800 888 797
e-mail: info@ligsuniversity.cz
www.ligsuniversity.cz

Získejte kvalitní vzdělání, studujte MBA na University of New York v Praze

University of New York v Praze (UNYP) nabízí celkem osm programů MBA. Ty jsou určeny především pro ty, kteří si chtějí budovat profesionální kariéru a připravovat se na vedoucí pozice v rámci národních a nadnárodních společností. UNYP neustále sleduje aktuální trendy a požadavky českých i mezinárodních společností a na jejich základě upravuje nabídku svých studijních programů MBA tak, aby jejich absolventi měly pro zaměstnavatele co nejvyšší přidanou hodnotu a na trhu práce konkurenční výhodu. V současné době lze studovat tyto obory: Management, Marketing, Udržitelnost, Řízení projektů, Bankovnictví, Management informačních systémů, Řízení lidských zdrojů a Management cestovního ruchu. V rámci všech programů MBA studují studenti základní soubor devíti kurzů, který jim poskytne pevné základy v oboru Mezinárodní obchod, a potom další čtyři specializované kurzy podle oboru, který si zvolili. Samotné studium, které probíhá v angličtině, standardně trvá 19 měsíců a výukový model je založen rovnou měrou na teorii a praxi. Teorie využívá nástroje, jako jsou případové studie, interní projektové studie nebo skupinové projekty, praktická výuka je potom připravena na míru konkrétním cílovým skupinám. UNYP klade důraz na úzké sepjetí studia s praxí, což dokládá i spolupráce s řadou nadnárodních společností, jako je Coca-Cola, Nestlé nebo DHL, jak při řešení konkrétních projektů, tak v přednáškách jejích ředitelů na půdě UNYP.

Kromě kvalitního učitelského sboru a úzkého propojení teorie a praxe jsou dalšími výhodami studia MBA na UNYP kontakty s jinými manažery v multikulturním a mezinárodním prostředí školy a především také zvýšení ceny zaměstnance na trhu práce. Kvalitní vzdělání ve spojení s praxí zvyšuje šanci na kariérní postup a s tím spojené lepší platové ohodnocení. Firmám potom přináší kvalitní a kvalifikované zaměstnance, kteří mohou být klíčoví pro úspěch společnosti v současném ekonomickém prostředí.

UNYP je členem České asociaci MBA škol CAMBAS, což představuje garanci kvality výuky, stejně jako její spojení s prestižními zahraničními partnery.

O vysoké škole University of New York in Prague (UNYP)

UNYP vznikla v roce 1998 na základě partnerství mezi vysokými školami New York College v řeckých Aténách a State University of New York – New Paltz a State University of New York – Empire State College. Od té doby nabízí UNYP jedny z nejlepších vysokoškolských programů ve střední Evropě se zaměřením na oblasti obchodu, komunikace, mezinárodních vztahů, literatury, psychologie a mezinárodního práva. UNYP je oficiálně uznávaná vysoká škola v České republice, která nabízí akreditované bakalářské a magisterské studijní programy v anglickém jazyce. Univerzita také na základě partnerství velmi úzce spolupracuje s dalšími významnými univerzitami ze Spojených států amerických a Evropy, mezi které patří například univerzita La Salle (USA), Institut Universitaire Kurt Bösch (Švýcarsko) a Greenwichská univerzita (Velká Británie), se kterou nabízí studijní program práva LL.M. UNYP také úzce spolupracuje s Karlovou univerzitou v Praze, s Vysokou školou ekonomickou (VŠE) a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). V současné době studuje na UNYPu více než 700 studentů ze šedesáti různých zemí celého světa. Další informace o vysoké škole UNYP
získáte na www.unyp.cz.

US MBA v spolupráci s dominikánskou vysokou školou v Chicagu

Náklady za studium: 280 000Kč
Podmínky přijetí: ukončení minimálně bakalářsky stupeň studia, dva roky praxe (není nutná podmínka), základní znalost anglického jazyka. Pro zájemce o studium, kterých anglický jazyk není dostatečný je k dispozici kurz Business English v rozsahu 50 hodin výuky, kterých závěrečný test je zároveň přijímací zkouškou. 35% výuky vedou angličtí lektory a 65% český lektory
Bližší informace o studiu: +420541146912 Doc. Ing. Luděk Mikulec Ředitel studia US-MBA, email: mikulec@fbm.vutbr.cz
Struktura studia: je složená se 16 modulů, tyhle modely musí absolvovat v každém semestru 4.
Cíle studia: studium je kombinované využívající prvků prezenční i distanční Profil školy MBA Master in Finance University of Northern Virginia, Prague
Trvání: 16 měsíců o víkendech, nebo každý druhý týden
Cena: neuvedena
Nástup: neuvedený

Prague MBA Anglo-American University

Škola ponouká nejlepších specialistů, který učí na nejprestižnějších Amerických a Anglických univerzitách jako například Stanford, Yale, Harvard…

Vhodný již přímo pro managery, který potřebují doplnit znalosti v oboru
Student začíná s Foundation což trvá pětinu programu a student získává základní poznatky z nejdůležitějších předmětů. Následuje s Core což jsou předměty který jsou zaměřeny na globální aspekty dnešního businessu. Pak kurz zahrnuje Specialization, což je trénink studentů v jednotlivých oblastech mezinárodního businessu. V závěru se vyučuje Masters Thesis, kde si študent vybere projekt který vypracuje na aktuální zadání s oblasti business.

Trvání: 16 měsíců, jedná se o part time vyučování
Místo: Lázeňská 4, 11800 Praha1
Cena: 430 000 CZK
Jazyk: Anglický
Ponuka studia: Business Administration, Humanities and Social Sciences, International Relations and Diplomacy, Journalism, Comparative Business, Law
Nástup do programu: dle dohody
Totální počet kreditů: 51 CMC Graduate School of Business
Trvání: 24 měsíců
Místo: Náměstí 5. května 2, 250 88, Čelákovice Česká Republika
Podmínky k přijetí: Minimálně bakalářsky stupeň vysoký školy, tři roky předcházející zkušeností v oboru TOEFL alebo IELTS (zkouška ze znalostí anglického jazyka), dvě odporoučení od zaměstnavatele, potvrzení o pracovní zkušenosti

 

MBA Business Administration

Diaľkové štúdium kombinované s prezenčnými seminármi. Štúdium sa skladá zo 6 modulov z ktorých sú dva voliteľné.

Dĺžka štúdia: 1,5 až 2 roky
Interval štúdia: otvára sa každý týždeň
Miesto štúdia: Gajova 4, 811 09, Bratislava- Prešov
Kontakt: Andrej Ferenczy +421908736022
Titul: MBA uznávaný v EÚ
Poplatok za prijímacie skúšky: 0 Eur
Poplatok za štúdium s DPH: 10 680 Eur
Cena zahrňuje aj: občerstvenie a obedy
Prijímacia skúška: osobný pohovor s uchádzačom

 

Weekend Executive MBA program, WEMBA, Fakulty of Management Comenius University

Dĺžka štúdia: 2 1/3 roka
Interval štúdia: otvára sa raz štvrťročne
Akreditovaná škola poskytujúca titul: Webster University
Školné: 17 000 Eur
Poplatok za prijímacie skúšky: 0 Eur
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Odbojárov 10, 82005, Bratislava
Kontakt: Prof. Ján Rudy 02/50117505
Organizácia štúdia: 7 trimestrov, vždy v piatok a sobotu každý druhý týžden
Prijímacia skúška: TOEFL, GMAT, ukončenie min. bakalárskeho ročníka, prihláška, CV, motivačný list, 2odporúčacie listy, anglický preklad vysokoškolského diplomu, výpis známok overených notárom, kópia pasu alebo OP.

Studium MBA programu online

Rozhodli jste se pro studium programu MBA a nevíte jakou formu studia si máte zvolit? MBA programy nabízejí řadu možností jako například Dvouleté MBA programy, zrychlené programy, full-time, part-time, duální, distanční nebo exekutivní programy, na kterých je třeba se účastnit osobně v určitý čas na určitém místě. Pokud z pracovních nebo osobních důvodů nedokážete splnit tyto podmínky, je tu pro vás online MBA program.

Takový typ studia je určen zejména pro osoby, které preferují samostudium nebo rádi získávají vědomosti osamotě a ne ve třídách či kurzech. Jeho výhodou je i to, že můžete studovat z pohodlí vašeho domova. Online MBA program vám umožní plánovat si svůj rozvrh a cíle studia. Nejste tedy podřízení pevnému rozvrhu a plánu. Při studiu se můžete plně věnovat práci nebo jiným činnostem.

Stojí za to studovat MBA programy i popri práci na manažerském postu?Odpověď je určitě ano. Můžete si rozšířit své profesní obzory, zlepšit se v daném oboru a v neposlední řadě můžete získat vyšší ocenění u zaměstnavatele. Případně vám titul MBA poslouží při ucházení se do nové práce.

Online forma vs. prezenční forma

Mezi těmito formami studia jsou pochopitelně určité odlišnosti. Student jedné i druhé formy dostává stejné vzdělání, které mu je jinak podáváno což je způsobeno jak technologickými možnostmi tak programem a rozvrhem, které si online student individuálně navolí. Příkladem jsou například projekty, které skupiny studentů řeší při prezenční metodě. Není z technického hlediska možné zajistit online studentovi stejnou zkušenost při řešení projektu nebo úkoly a proto se projekty přizpůsobují možnostem studia online.

Také při studiu online formou jste ušetřeni nákladů, které tak či tak budete muset vynaložit při studiu prezenční metodou. Sem patří náklady na dopravu, ubytování a samorejme stravu. Nemluvě o ušlém zisku, který byste mohli nabývat v práci na plný úvazek, kterou při studiu online dokážete zvládnout.

Jak však obecně vnímat online studium? Můžete se setkat s negativním postojem k titulem zísaným online, protože internet a studium nemají společně dobrou pověst. No dnešní doba je natolik pokročilá, že studování online se pomalu stává normální součástí nejen studia MBA programů. Která forma je pro vás vhodná si musíte však zvážit sami.

 

Dobrým managerem napříč obory & Program MBA na VŠEM

Chcete rozšířit své manažerské dovednosti, osvojit si nové metody a techniky nebo získat širší rozhled v oblasti vedení či řízení lidí či firem? Kurz MBA (Master of Business Administration) je mezinárodně uznávaným standardem manažerského vzdělání, díky kterému jeho absolvent získá konkurenční výhodu v oblasti kariérního růstu a rozšíří si oblast pracovního uplatnění. Základním cílem programu MBA VŠEM je pomoci porozumět fungování obchodu a jeho principům tak, aby byl absolvent schopen samostatně analyzovat, strategicky plánovat a realizovat obchodně-strategické kroky. Jedná se o navazující studium pro vysokoškolsky vzdělané lidi z různých oborů, obvykle s praxí, kteří mají zájem rozšířit své poznatky z oblasti řízení firem a lidí.

Studenti kurzu MBA jsou vedeni špičkovými vyučujícími a dostávají se do kontaktu s kolegy z praxe. Protože studijní programy MBA nejsou v České republice Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy uznávány jako akademické, ale pouze jako profesní kurz, je třeba při jejich výběru dbát na kvalitu. Zásadním faktorem při hodnocení kurzu je akreditace, tedy jakési potvrzení kvality. Vysoká škola ekonomie a managementu nabízí jako jediná ze vzdělávacích institucí v ČR program MBA akreditovaný ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), který je jedním ze tří top amerických akreditačních orgánů.

„Zájem o absolventy, kteří vystudovali tento manažerský studijní program, vzrůstá nejen v zahraničí, vyhledávají je i zaměstnavatelé pohybující se na českém pracovním trhu,“ říká David Matoušek, ředitel Informačně poradenského centra VŠEM. „Vzhledem k vysoké poptávce roste i nabídka vzdělávacích institucí. Není ovšem titul jako titul. Při jeho výběru je třeba dbát na kvalitu. Vysoká škola ekonomie a managementu je od roku 2009 jako jediná v České republice držitelem prestižní mezinárodní akreditace ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), která potvrzuje kvalitu poskytovaného programu. Vysoká škola ekonomie a managementu udělila již více než dvě stovky titulů MBA. Většině absolventů studium přineslo vyšší pozici či její upevnění, někteří díky načerpaným zkušenostem získali zaměstnání v lukrativní firmě a mají široké možnosti dalšího profesního rozvoje a mezinárodního uplatnění,“ dodává David Matoušek.

„Studovat MBA jsem se rozhodl na základě referencí absolventů programu MBA, kteří jej stavěli do roviny nejen pouhého „nabiflování teorie“, ale především vhodného propojení teorie s praxí a vysokou možností aplikace získaných poznatků,“ říká Miroslav Bžiský, finanční ředitel reklamní agentury WIP Reklama spol. s.r.o. „V současné době pracuji na stejné pozici, kterou jsem vykonával i před začátkem studia MBA, nicméně se moje pozice díky studiu upevnila a nepochybně mám více znalostí a zkušeností, které realizuji v běžné každodenní praxi,“ dodává Miroslav Bžiský.

Program MBA Vysoké školy ekonomie a managementu je zaměřen na získání dovedností a znalostí potřebných k úspěšnému vedení firmy. Vhodný je nejen pro budoucí podnikatele a manažery, ale také pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti, ať už v oblasti procesního plánování a řízení, marketingové orientace firmy, finančního managementu, či práce s lidmi. Úspěchy a zájem o kurzy MBA potvrzují mimo jiné statistiky, které vykazují nárůst a každým rokem se počet titulovaných absolventů zvyšuje.

Studium MBA v Brně

Titul MBA máte možnost získat na více českých školách. V jednotlivých příspěvcích si přiblížíme některé z nich. První možností je získat ho na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Zde je tato možnost realizována od roku 1993. Tento program je úzce spjat se školou Dominikánská universita v Chicagu. Výhoda tohoto programu  tkví v tom, že díky téhle spolupráci je vyučování realizováno s téměř 40% účastí přednášejících z USA, kteří reprezentují nejen uvedenou americkou univerzitu, ale jsou i zároveň plně aktivními manažery v rámci široké sféry businessu v USA. Studium je akreditováno americkými akreditačními asociacemi (North Central Association a Association of Collegiate Business Schools and Programs).
MBA program v Brně také nabízí i doplněk0 celého studia v podobě krátkodobých studijních pobytů v Chicagu, Číně, Indii a Argentině, které bývají pro zájemce organizovány společně s posluchači MBA z Dominikánské univerzity.
Náklady na studium sa mohou lišit, ale v zásadě škola nabízí tato orientační čísla:

 • Pro devátý běh byla cena studia stanovena na 64 500,- Kč za semestr.
 • Náklady za celé studium bez DPH tedy činí 258 000,- Kč.
 • Náklady na padesátihodinový kurz Business English pro zájemce nejsou součástí kurzovného a jsou ve výši 16 500,- Kč.

Podorobné podmínky přijetí najdete na webové stránce http://us-mba.cz/podminky_prijeti.php, ale v zásadě jde o tyhle:

 • ukončení vysokoškolského studia (bakalářského nebo magisterského),
 • dva roky praxe (není nutnou podmínkou) a
 • základní znalost anglického jazyka.

Jak se dostat na MBA program

Většina programů přijímá na základě tzv. Graduate Management Admission Test (GMAT), který vyžaduje značné pracovní zkušenosti, znalost akademických přepisů, dále musí potenciální studenti vypracovat esej, také často pomohou doporučující dopisy a samozřejmě je tu nakonec osobní pohovor. Graduate Record exam (GRE) je také zkouška, kterou přijaly některé školy namísto GMAT. Některé školy mají zájem i o mimoškolní činnosti,  dále činnosti týkajících se obecně prospěšných prací. Zajímá je, jak student může zlepšit rozmanitost školy a přispět k studentský aktivitám. Všechny tyto kvalifikace mohou být důležité pro přijetí. Za účelem dosažení rozmanitosti na fakultě a ve třídách. Školy také zvažují poměr muži/ženy a místní/mezinárodní studenti.

Typ a délka praxe může být také rozhodující pro přijetí uchazeče do mnoha programů MBA. Jsou i takové, které vyžadují minimálně 5 let praxe.

Většina top MBA programů kryje podobná témata v rámci svých hlavních povinných předmětů. Pokud máte zájem o klasický obsah výuky, podívejte se na přehled na toto téma na Wikiversity. MBA programy nabízejí studentům řadu variant studia a oborů a podle toho jsou určovány i předměty. Studenti se mohou rozhodnout specializovat se na určitou oblast. Tradičně bývá první rok velmi obecný. Nabízí předměty z více oblastí a na základě těchto se pak může student v druhém roce vzdělávání rozhodnout specializovat na určitou oblast. Denní studenti si při škole obvykle hledají i stáž v určité specifické oblasti například: účetnictví, ekonomie, podnikání, finance, mezinárodní obchod, řízení, marketing, organizační chování, řízení projektů, reality a strategie atd. Podle toho si pak zvolí a zaměření předmětů ve škole.